Strona główna

  APEL ŻNIWA 2018

 

  Stargard – potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Aktualności
2017-05-23

Akcja "Kręci mnie bezpieczeństwo" w banku SBL Złotów

W dniu 22 maja 2017r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie realizując założenie prewencyjnej akcji społecznej przeprowadzili pokazy i prelekcję na temat bezpieczeństwa dla pracowników i kierownictwa złotowskiego SBL. W bezpośrednią akcję promowania zagadnień z zakresu bezpiecznych zachowań i działań włączyli się osobiście Komendant Powiatowy PSP kpt. Jarosław Kołak oraz z-ca bryg. Leszek Wójcik. Główne omawiane zagadnienia obejmowały zasady przeprowadzania bezpiecznej i sprawnej ewakuacji w przypadku wystąpienia różnorakich zagrożeń, alarmowanie służb ratowniczych oraz współdziałanie z kierującym działaniem ratowniczym z jednostek ochrony przeciwpożarowej. Praktyczna część obejmowała przedstawienie podstawowych zasad z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w tym w szczególności podjęcie właśnie pierwszych działań w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia (NZK), jako niezwykle istotnych i kluczowych czynników do podjęcia dalszych skutecznych działań przez alarmowane służby ratownicze w tym właśnie PRM, PSP, OSP. Omawiane zagadnienia spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony pracowników Banku, którzy mieli możliwość pod okiem strażaków samodzielnie spróbować sił w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w szczególności w tych przypadkach, gdy to właśnie od nas samych, przypadkowych świadków takich zdarzeń zależy ludzkie zdrowie i życie.

Sporządził: mł. kpt. Krzysztof Olczak
Zdjęcia: KP PSP w Złotowie
Wprowadził: str. Maciej Palacz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl