Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Ważne
2012-07-06

OWADY – postępowanie

Komenda Powiatowa  PSP w Złotowie przypomina, iż zobligowana jest do stosowania „Zasad postępowania podczas przyjmowania zgłoszenia i prowadzonych interwencji w związku z wystąpieniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Poniższe zasady zostały wdrożone przez Komendanta Głównego PSP 10 lipca 2009 roku. Zasady te ujednolicają w skali kraju postępowanie straży pożarnej, przy przyjmowaniu zgłoszeń i  podejmowaniu i interwencji związanych przez błonkoskrzydłe. W myśl obowiązujących  zasad Dyżurny Straży Pożarnej przyjmujący zgłoszenie, po analizie uzyskanych informacji od osoby zgłaszającej problem ze strony owadów, może uznać ostatecznie  interwencję ratowników straży pożarnej za bezzasadną – stwierdzając, iż nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dyżurny dla osoby zgłaszającej w celu poradzenia sobie z zaistniałym problem przedstawi alternatywę w postaci wyspecjalizowanej firmy, która rozwiąże zaistniałą sytuację likwidując miejsca nagromadzenia owadów. Ponadto przypominamy również, że za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w danym obiekcie, terenie odpowiedzialny jest w pierwszej kolejności właściciel, zarządca lub jego użytkownik (art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)który jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury” – za które uznane jest również zagnieżdżanie się owadów błonkoskrzydłych. 

INTERWENCJE STRAŻY POŻARNEJ ZWIĄZANE Z OWADAMI BŁONKOSKRZYDŁYMI PODEJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (grupy dzieci kolonijnych, szkolnych i o ograniczonej zdolności poruszania się – szpitale, domy seniora, hospicja).

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców powiatu z prośbą o wyrozumiałość  i nie zgłaszanie do straży nieprawdziwych informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia  przede wszystkim dla dzieci jeśli takie zagrożenie nie występuje.

Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi  a odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu  uniemożliwi zagnieżdżenie się w nim owadów.

Miejmy na uwadze jeszcze jedną zasadniczą rzecz,  że w tym czasie inna osoba może naprawdę potrzebować pomocy. Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może późne dotarcie tam, gdzie są potrzebni i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia osoby będącej w potrzebie.

Warto się zapoznać !

http://www.osy.com.pl/  

Firma realizująca zlecenia na powiecie złotowskim

„ROMTEX” – Piła tel. 601- 847-614

KOMPLEX"-  Okonek ul. Niepodległości 39/10   tel. 600-715-237


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl