Strona główna
  FILM - czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Ciąg dalszy.....

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ! break
 1. 2018-05-25 Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych RODO w KP PSP w Złotowie

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

  I. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

  II. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3,tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

  III. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. RODO który mówi m.in. iż;

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  3. rzetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w szczególności w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
  4. przetwarzanie jest niezbędne na potrzeby prowadzenia czynności administracyjnych,

  IV. Administrator przetwarza dane osób:

  1. zgłaszających, poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  2. będących stronami czynności administracyjnych prowadzonych przez KP PSP Złotów,
  3. fizycznych prowadzących wszelkie formy korespondencji z KP PSP Złotów,

  V. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  VI. Zgromadzone dane osobowe:

  1. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań/czynności w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  2. dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania.

  VII. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)
   jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  VIII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  IX. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  (...)

  »  Czytaj całość


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl