Strona główna


Dla interesantów
2020-03-18

Załatwianie spraw urzędowych w związku z zagrożeniem COVID-19

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie nr 7/2020 z dnia 17.03.2020 r., na terenie KP PSP w Złotowie wprowadzono następujące wytyczne związane z załatwieniem spraw urzędowych, przyjmowaniem interesantów, poczty i paczek z zewnątrz, na czas rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19:

§1

  1. Sprawy urzędowe załatwiane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
  2. Wszelkie sprawy urzędowe, w miarę możliwości należy załatwić drogą telefoniczną lub poprzez pocztę internetową:

- telefon: 672223340 lub 672223350,

- e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl.

3. Jeżeli chcemy osobiście załatwić sprawę, umówić się na spotkanie z komendantem, funkcjonariuszem lub pracownikiem komendy, taka możliwość będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody komendanta powiatowego PSP, bądź jego zastępcy i uprzednim umówieniu telefonicznym:

- telefon kontaktowy 672223340.

§2

  1. Osoby z zewnątrz mogą się poruszać na terenie komendy, tylko przy udziale wyznaczonego dyżurnego strażaka, który powinien zachować następujące procedury:

- przed wejściem na teren komendy zbadać temperaturę ciała na czole przy pomocy termometru,

- zapewnić dezynfekcję rąk przybyłej osoby, przy pomocy środka dezynfekującego, dostępnego  przy wejściu do komendy lub budynku JRG.

§3

  1. Na terenie komendy, do odbierania dokumentów, paczek pocztowych zwanych dalej przesyłek, wyznacza się punkt podawczy, zlokalizowany na świetlicy budynku biurowego KP PSP w Złotowie.
  2. Punkt podawczy wyposażony jest w okno podawcze umożliwiające przekazywanie przesyłek.
  3. Okno podawcze wyposażone zostało w informację „Punkt-okno podawcze. Miejsce do pozostawiania dokumentacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić: tel. 672223350.” 

§4

  1. Dostarczanie przesyłek odbywa się w następujący sposób:

- doręczyciel zgodnie z informacją zlokalizowaną przy bramce wejściowej lub oknie podawczym, powinien telefonicznie powiadomić o takim fakcie dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego (SKKP) tel. 672223350,

- dyżurny SKKP kieruje doręczyciela do okna podawczego, gdzie zlokalizowane jest miejsce odbiorcze dla przesyłek z zewnątrz,

- dyżurny SKKP dysponuje wyznaczonego dyżurnego kp w celu odbioru przesyłek.

2. Odbiór przesyłek przez dyżurnego kp, powinien nastąpić po zachowaniu następujących procedur:

- dyżurny kp uchylając delikatnie okno, powinien przekazać informację głosową doręczycielowi, iż ma położyć przesyłkę na wyznaczonej tacy podawczej, zlokalizowanej na parapecie i oddalić się na stosowną odległość min. 2 metrów od okna,

- dyżurny powinien zabezpieczyć się w odzież ochronną tj. jednorazowe rękawiczki, a w razie takiej konieczności maseczkę twarzową i odebrać przesyłkę,

- po odbiorze przesyłki, dyżurny kp powinien ją umieścić w  punkcie dezynfekcji, zlokalizowanym na świetlicy budynku biurowego KP PSP, gdzie sam zapewnia dezynfekcję przesyłki przy pomocy środków i czyściwa,

3. Jeżeli doręczyciel wymaga potwierdzenia dostarczenia przesyłki:

- dyżurny kp prosi doręczyciela o poczekanie w miejscu doręczenia przesyłki, zamyka okno podawcze,

- udaje się do odpowiedniej służby w celu potwierdzenia dostarczenia przesyłki,

- przekazuje potwierdzenie doręczającemu przesyłkę, uprzednio nakazując odsunięcie się na stosowną odległość min. 2 metrów od okna, kładąc potwierdzenie na wyznaczonej tacy podawczej.

§7

  1. W dniach wolnych od pracy dla systemu codziennego, paczki nie będą odbierane przez dyżurnych kp.

§8

  1. Komendant Powiatowy PSP w Złotowie może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem lub zmienić ww. zarządzenie na podstawie bieżącej analizy sytuacji związanej z zagrożeniem wirusem C0VID-19.
Aktualizacja statystyki artykułu nie powiodła się!
Nieznana kolumna 'Liczba_odslon' w field list