Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Ćwiczenia
2017-09-09

ZŁOTÓW – ĆWICZENIA ZBIORNIK 2017

  W dniu 8 września 2017r. zgodnie z rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego na terenie powiatu złotowskiego zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające na terenie bazy Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w m. Jastrowie.  Główny cel ćwiczeń obejmował praktyczne przygotowanie Zakładu Dużego Ryzyka do realizacji scenariusza związanego z pożarem zbiornika z olejem napędowym o pojemności ok. 100 tysięcy litrów. Sprawdzeniu podlegały wewnętrzne procedury określające sposoby postępowania w tym ewakuację pracowników oraz przygotowanie terenu do wprowadzenia do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Do bezpośrednich ćwiczeń, związanych z realizacją założenia taktycznego związanego z ugaszeniem w/w zbiornika wyznaczone zostały siły i środki z jednostek OSP KSRG z terenu powiatu oraz siły złotowskiej Komendy PSP – łącznie zadysponowanych zostało osiem ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych typ GCBA wspartych pojazdami dowodzenia i kwatermistrzowskimi a także potencjałem zakładowym OLPP w postaci pojazdu GCBA, przewoźnego agregaty pompowego dużej wydajności oraz przewoźnymi działkami wodno-pianowymi.

W toku przeprowadzonych ćwiczeń doskonalono organizację działań na poziomie taktycznym w tym organizację sztabu, prowadzenie działań gaśniczych z wykorzystaniem DWP, organizację zaopatrzenia wodnego oraz łączności na potrzeby KDR.

Bezpośredni nadzór na prowadzonymi ćwiczeniami sprawował Komendant Powiatowy PSP kpt. Jarosław Kołak oraz z-ca Komendanta bryg. Leszek Wójcik, jako kierownik ćwiczeń.

Wśród obserwatorów byli m.in. przedstawiciele dyrekcji OLPP a także Pan Daniel Sztych v-ce starosta złotowski, jako Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, v-ce Burmistrz MiG Jastrowie Pan Jerzy Klimczak, Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu a bezpośrednia ocena merytoryczna należała do funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, którzy w podsumowaniu odnieśli się do zrealizowanych ćwiczeń taktyczno-bojowych.

KO/KW

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl