Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Aktualności
2017-10-02

Złotów – doskonalenie zawodowe w JRG – WRZESIEŃ

1. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych

Doskonalono obsługe pojazdów pożarniczych w tym zasysanie wody z zewnetrznego źródła poprzez autopompy zamontowane na samochodach ratowniczo-gasniczych, budowe linii weżowych, podawanie prądów gasniczych w tym z wykorzystaniem przenosnych działek wodno-pianowych DWP oraz bezpośrednia współprace na terenie akcji pomiedzy stanowiskami gasniczymi a operatorami sprzętu pojazdów pożarniczych.

2. Ratownictwo medyczne

W zakresie praktycznego doskonalenia wdrażania procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy, strażacy złotowskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej uczestniczyli w manewrach medycznych w m.Zakrzewo organizowanych przez jednostkę OSP Zakrzewo przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Złotowie oraz lokalnymi władzami samorzadowymi Gminy Zakrzewo oraz Starostwa Powiatowego w Złotowie. Dalsze doskonalenie medycznych działań ratowniczych kontynuowno podczas Manewrów Ratownictwa Medycznego zorganizowanych dla strefy I północnej na terenie powiatu wągrowieckiego.

3. Inne – rozpoznawanie zagrożeń

W ramach rozpoznawania charakterystycznych obiektów na terenie powiatu, rozpoznaniu poddano wytypowane obiekty sakroalne, kościoły w m. Brokęcino, Piecewo, Stara Wiśniewka oraz inne nietypowe budowla jak wodociagowa wieża cisnień w Złotowie oraz wieża / wczesniej dostrzgalnia pożarowa w m.Okonek na tzw. Górze Tecławskiej. Rozpoznaniu podlegały przede wszytkim podstawowe aspekty związane z prowadzeniem działań ratowniczych jak np. mozliwości dojazdu i sprawienia sprzętu i pojazdów, organizacja zaopatrzenia wodnego , wystepowanie innych zagrożeń jak elementy infrastruktury elektroenergetycznej jak i czynniki bezpośrednio związane z w/w obiektami pod kątem ich konstrukcji  czy umiejscowienia elementów wystroju np. sposobu podwieszenia dzwonów na wieżach kościelnych.

4. Ćwiczenia na obiektach / Taktyka zwalczania pożarów

W ramach rozpoznawania zagrożeń na własnym terenie chronionym oraz w zakresie doskonalenia działań gasniczych przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające w zakresie współdziałania zastępów PSP, jednostek OSP oraz  służb wspomagających w tym Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego podczas pozorowanych pożarów na obiektach magazynowych Zakładu Dużego Ryzyka ( zbiorniki paliw) Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w m.Jastrowie a także doskonalono działania ewakuacyjne podczas ćwiczeń na obiektach Sądu Rejonowego w Złotowie oraz Szpitala Powiatowego w Złotowie.

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl