Strona główna
  "Obudź bezpieczeństwo - uratuj życie !"

  Potrzebna pomoc dla Viktorii

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO), informuję, że:

 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie ( 77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a , tel.: 67 222 33 40, fax 67 222 33 46, e-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (77-400 Złotów ul. Domańskiego 48a, tel.: (61) 22-20-585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01,

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Klauzula informacyjna break


Aktualności
2017-09-10

Prewencyjnie na święcie plonów

Dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy i pomocy  jednostki OSP w  Zakrzewie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie w trakcie odbywających sie dożynek gminnych Gminy Zakrzewo wystawiła swoje stanowisko prewencyjne nawiązujące do grupy społecznej w niej uczestniczącej. Straży oprócz prezentacji podręcznego sprzętu gaśniczego przydatnego w każdym gospodarstwie rolnym wręczali uczestnikom święta plonów pozyskane z Państwowej Inspekcji Pracy foldery z wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Przedstawione w folderze tematy dotyczyły:

1. Obsługi ciągników ora maszyn rolniczych w tym sprzęganie oraz agregowanie

2. Prac z pozyskaniem i obróbką drewna

3. Obsługi zwierząt gospodarskich

4. Spawania elektrycznego i gazowego

5. Prac z wykorzystaniem substancji chemicznych, nawozów mineralnych i rozpuszczalników

6. Prac grożących ciężkimi poparzeniami i pożarem

7. Prac w zamkniętych zbiornikach

8. Prac na wysokości

9.Prac w wykopach ziemnych

10. Prac w szkodliwych warunkach, w tym w hałasie i zapyleniu

11. Prac obciążających układ kostno-stawowy, w tym dźwiganie i przenoszenie

Ponadto dla dzieci i młodzieży rozdawano bezpłatny egzemplarz - książeczkę   pod tytułem 

" Przygoda na wsi - zobacz co ci zagraża !"

 KW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 67 222 33 40
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl