Strona główna


Prewencja
2011-02-16

Obowiązki właścicieli zakładów i instytucji

Obowiązki na osobie fizycznej, prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu normuje Ustawa z 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018 poz. 620 z późn. zm.). W art. 3 ust 1 jest mowa o zabezpieczeniu  środowiska, budynku, obiektu lub terenu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Przez zapobieżenie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia rozumie się:

  • zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom,
  • tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przez przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych rozumie się wykonanie obiektu zgodnie aktualnymi przepisami, Polskimi Normami, wyposażanie obiektów w instalacje elektryczne, odgromowe, telefoniczne, wodno – kanalizacyjne. Zapewnić i przestrzegać czasookresów przeglądów instalacji użytkowych przez uprawnione osoby, zapewnić czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Przez wyposażanie budynków, obiektów budowlanych, terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, należy rozumieć wyposażanie w gaśnice proszkowe, z sprężonym dwutlenkiem węgla, płynne, hydranty naziemne i podziemne sieci wodnej hydrantowej do gaszenia pożarów obiektów z zewnątrz, szafki hydrantowe instalacji hydrantowej wewnętrznej do wewnętrznego gaszenia pożarów, instalację sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, hydrantowe do celów pożarowych, sygnalizacji pożaru, koce gaśnicze.

Przez zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, należy rozumieć przeprowadzanie okresowych przeglądów i w razie konieczności napraw urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego wymienionych powyżej

Przez zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, należy rozumieć wyznaczenie dróg pożarowych na terenach, dróg ewakuacyjnych z wyjściami w obiektach, wyposażanie obiektów w oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacji, oznaczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami, wydzielanie w obiekcie klatach schodowych, wyposażanie dróg w klapy dymowe i instalacje zraszaczowe,  zachowanie odpowiedniej szerokości dróg pożarowych, dróg ewakuacyjnych z wyjściami, zapewnienie ciągłego porządku i drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych i możliwości otwarcia wyjść ewakuacyjnych, tworzenie planów ewakuacyjnych, prowadzenie ćwiczeń w zakresie bezpiecznej i prawidłowej ewakuacji.

Przez przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej rozumie się zapewnienie dróg dojazdowych (pożarowych), bram wjazdowych na teren zakładu, zabezpieczenia wodnego w postaci sieci hydrantowej z hydrantami nadziemnymi lub podziemnymi, zbiorników wodnych przeciwpożarowych, wyposażanie obiektów w wyłączniki prądu, drabiny ratownicze umożliwiające służbom ratowniczym wejście na dach, wyposażanie obiektów w stałe urządzenia gaśnicze, klapy dymowe, prowadzenie ćwiczeń z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Przez zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi rozumie się zapoznawanie pracowników z zagadnieniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, podziałem jednostek straży pożarnej, postępowaniem podczas powstania pożaru lub miejscowych zagrożeń, postępowanie podczas prowadzenia działań gaśniczych, wyposażania obiektów w sprzęt gaśniczy, używania sprzętu podczas prowadzenia działań gaśniczych, przestrzeganie przepisów w związku z użytkowaniem instalacji elektrycznych, piorunochronnych, dymowych, wentylacyjnych, technologicznych.

Przez ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia rozumie się tworzenie odpowiednich dokumentów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, sposobów postępowania dla obszarów leśnych, raportów bezpieczeństwa dla zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka powstania awarii, instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru dla poszczególnych obiektów i instalacji technologicznych.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa powyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl