Strona główna


Prewencja
2011-02-16

Użytkowanie instalacji i urządzeń ogrzewczych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie jak co roku informuje, iż zbliża się okres jesienno – zimowy, gdzie większość powstałych pożarów jest powodowana nieprawidłowym użytkowaniem instalacji kominowych dymowych, spalinowych, grzewczych oraz wadliwym użytkowaniem urządzeń ogrzewczych kotłów piecyków zasilanych paliwem stałym, ciekłym, gazowym lub energią elektryczną.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art. 61 i 62 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) i ochrony przeciwpożarowej (§ 30 Rozporządzenia M.S.W i A. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109 z 2010 roku poz. 719  z późn, zm.), powinno się przeprowadzać odpowiednie przeglądy i pomiary instalacji użytkowych i urządzeń oraz dokonywać okresowych czyszczeń przewodów kominowych w następujący sposób:

1. Należy dokonywać okresowych kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli, instalacji i urządzeń gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

2. Należy dokonywać okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów

3. Należy dokonywać okresowego usuwania zanieczyszczeń w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego w okresie ich użytkowania:

  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  • od palenisk opalanych paliwem stałym – raz na 3 miesiące w okresie ich użytkowania;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – raz na 6 miesięcy w okresie ich użytkowania.

4. Należy dokonywać okresowego usuwania zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Przeglądy i kontrole instalacji powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego instalacji, urządzeń elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać:

a) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

b) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Również należy pamiętać, aby w pobliżu kotłów i urządzeń grzewczych wytwarzających wysoką temperaturę nie składować materiałów łatwo zapalnych i palnych. Opał powinien być składowany w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych (składach paliwa) lub (dotyczy kotłów grzewczych na paliwo stałe o mocy do 25 kW) w pomieszczeniu z kotłem w postaci zasieków, skrzyń lub pojemników. Przed paleniskiem podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, a w przypadku palnej podłogi powinna być zabezpieczona blachą o wymiarach min. 20 x 40 cm.

Ważnym elementem jest również zastosowanie w pomieszczeniu z kotłami grzewczymi odpowiedniej wentylacji w celu doprowadzenia do kotła grzewczego powietrza (tlenu) potrzebnego do prawidłowego spalania opału w kotle. W związku z powyższym KP PSP w Złotowie prosi o podjecie stosownych działań władczych i informacyjnych w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania instalacji i urządzeń ogrzewczych zlokalizowanych w nadzorowanych budynkach.

Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie jak co roku informuje, iŜ zbliŜa się
okres jesienno – zimowy, gdzie większość powstałych poŜarów jest powodowana
nieprawidłowym uŜytkowaniem instalacji kominowych dymowych, spalinowych, grzewczych
oraz wadliwym uŜytkowaniem urządzeń ogrzewczych kotłów piecyków zasilanych paliwem
stałym, ciekłym, gazowym lub energią elektryczną. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(art. 61 i 62 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z późniejszymi zmianami) i ochrony przeciwpoŜarowej (§ 30 Rozporządzenia M.S.W i A. w
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U.
Nr 80 poz. 563 z 2006 roku), powinno się przeprowadzać odpowiednie przeglądy i pomiary
instalacji uŜytkowych i urządzeń oraz dokonywać okresowych czyszczeń przewodów
kominowych w następujący sposób:
1. NaleŜy dokonywać okresowych kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu
stanu technicznego elementów budynku, budowli, instalacji i urządzeń gazowych oraz
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
2. NaleŜy dokonywać okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu
stanu technicznego i badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń, oporności izolacji przewodów
3. NaleŜy dokonywać okresowego usuwania zanieczyszczeń w obiektach, w których odbywa
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego
a) od palenisk zakładów zbiorowego Ŝywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz
w miesiącu, jeŜeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej:
b) od palenisk opalanych paliwem stałym – raz w kwartale w okresie grzewczym;
c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – raz w półroczu;
4. NaleŜy dokonywać okresowego usuwania zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jeŜeli większa częstotliwość nie wynika z warunków uŜytkowych.
Przeglądy i kontrole instalacji powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności.
Kontrolę stanu technicznego instalacji, urządzeń elektrycznych, piorunochronnych i gazowych,
powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru
nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać:
a) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
b) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do
przewodów kominowych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz
kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą
urządzeń mechanicznych.
RównieŜ naleŜy pamiętać, aby w pobliŜu kotłów i urządzeń grzewczych wytwarzających wysoką
temperaturę nie składować materiałów łatwo zapalnych i palnych. Opał powinien być
składowany w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych (składach paliwa) lub (dotyczy
kotłów grzewczych na paliwo stałe o mocy do 25 kW) w pomieszczeniu z kotłem w postaci
zasieków, skrzyń lub pojemników. Przed paleniskiem podłoga powinna być wykonana
z materiałów niepalnych, a w przypadku palnej podłogi powinna być zabezpieczona blachą
o wymiarach min. 20 x 40 cm. WaŜnym elementem jest równieŜ zastosowanie w pomieszczeniu
z kotłami grzewczymi odpowiedniej wentylacji w celu doprowadzenia do kotła grzewczego
powietrza (tlenu) potrzebnego do prawidłowego spalania opału w kotle. W związku
z powyŜszym KP PSP w Złotowie prosi o podjecie stosownych działań władczych
i informacyjnych w celu wyeliminowania potencjalnych zagroŜeń wynikających
z nieprawidłowego uŜytkowania instalacji i urządzeń ogrzewczych zlokalizowanych
w nadzorowanych budynkach.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie

ul. Domańskiego 48 a, 77-400 Złotów
tel. +48 47 77 99 00
fax: +48 67 222 33 46
E-mail: kppspzlotow@psp.wlkp.pl